Stipendium

Koreanska Sällskapet utlyser 2021 års stipendium. Stipendiet är avsett för fördjupade studier i koreanska språket eller allmän ämnesinriktning mot Korea. Berättigade att söka stipendiet är svensk medborgare bosatt i Sverige. Stipendiet är avsett för sökande som planerar att genomföra studier i Sydkorea. Även kan sökande komma ifråga som av annan anledning bedöms kvalificerad för ett stipendium.

Särskild ansökningsblankett finns inte.

Ansökningshandlingar skall innehålla:

  1. personligt brev om dig själv inklusive kontaktuppgifter (personnummer, postadress, hem- och mobiltelefon, och e-post adress),
  2. studiemeriter,
  3. studieplan eller aktivitetsplan
  4. inbjudan eller antagningsbevis från Korea (eller Sverige om sådan handling inte utfärdats)

Ansökan skall åtföljas av vidimerade betygskopior eller andra handlingar som åberopas. Skriftlig ansökan lämnas senast 5 mars 2021. Ansökan om stipendium skall sändas till: stipendium@koreanska.se

Skicka dessutom ansökningshandlingarna till Kerstin Frisk, Roskullsvägen 24 B, 18162 Lidingö.


Om stipendiet

Stipendiet beslutas av Koreanska Sällskapets styrelse på förslag av en av styrelsen utsedd stipendiekommitté. Beslut om utsedd stipendiat kommer ej att motiveras och kan ej överklagas. Stipendiet kommer att utdelas under våren  vid Koreanska Sällskapets årsmöte..

  • Sökande kan komma att kallas till intervju. Vid behov ska referenser kunna lämnas.
  • Efter avslutad stipendievistelse i Korea åligger det stipendiaten att till Koreanska Sällskapet inkomma med en skriftlig berättelse (2-3 A4 sidor). Berättelsen skall dels beskriva hur tilldelat stipendium använts och dels redogöra för de studieresultat som uppnåtts under studievistelsen i Korea. Avsikten är att berättelsen skall publiceras i sällskapets medlemstidning Yoboseyo.
  • Ytterligare information kan lämnas av någon från stipendiekommittén på tel. 070-113 6831 (Kerstin Frisk)  eller 08-336247 (Gabriel Jonsson ), eller e-post : stipendium@koreanska.se