• Stipendium 2022

  Koreanska sällskapet utlyser 2022 års stipendium. Stipendiet är avsett för fördjupade studier med koreansk anknytning. Berättigade att söka stipendiet skall vara svensk medborgare. Stipendiet är avsett för sökande som planerar att genomföra studier eller redan studerar i Sydkorea.

  Särskild ansökningsblankett finns inte.

  Ansökningshandlingar skall innehålla:

  (1) ​personligt brev om dig själv inklusive kontaktuppgifter (personnummer, postadress, hem- och mobiltelefon, och e-post adress),

  (2) ​studiemeriter,

  (3) ​studieplan eller aktivitetsplan

  (4) ​inbjudan eller antagningsbevis från Korea eller Sverige (om handling från Sydkorea inte utfärdats).

  Ansökan skall åtföljas av vidimerade betygskopior eller andra handlingar som åberopas.

   Skriftlig ansökan lämnas senast 4 mars 2022. Ansökan om stipendium skall sändas till:  stipendium@koreanska.se

  Skicka dessutom ansökningshandlingarna till Kerstin Frisk, Roskullsvägen 24 B, 18162 Lidingö.  

  Stipendiet beslutas av Koreanska sällskapets styrelse på förslag av en av styrelsen utsedd stipendiekommitté. Beslut om utsedd stipendiat kommer ej att motiveras och kan ej överklagas. Stipendiet kommer att utdelas under våren 2022 vid Koreanska sällskapets årsmöte.

  Sökande kan komma att kallas till intervju. Vid behov ska referenser kunna lämnas.

  Efter avslutad stipendievistelse i Korea åligger det stipendiaten att till Koreanska sällskapet inkomma med en skriftlig berättelse på ca 2-3 A4 sidor. Berättelsen skall dels beskriva hur tilldelat stipendium använts och dels redogöra för de studieresultat som uppnåtts under studievistelsen i Korea. Avsikten är att berättelsen skall publiceras i sällskapets medlemstidning Yoboseyo.

  Ytterligare information kan lämnas av någon från stipendiekommittén på tel. 070-1136831 Kerstin Frisk  eller 08-336247 Gabriel Jonsson  eller E-post stipendium@koreanska.se

  Lycka till!

Comments are closed.